zarząd | o firmie | przetargi | taryfy | technika | skład opału | kontakty  

 

 

 

 

  Aktualności

  Konkurs Ofert

Technika:

1. Parametry techniczne urządzeń i instalacji.
2. Kocioł fluidalno - pyłowy OF-100
3. Ważniejsze projekty inwestycyjne zrealizowane przez Spółkę w ostatnich latach.

1. Parametry techniczne urządzeń

1.1. Kotły parowe

W chwili obecnej w elektrociepłowni są zainstalowane cztery kotły o łącznej mocy 276 MW:

 
Numer kotła

k1
k2
k3

k4

Typ
kotła

OP-130
OP-130
OP-100

OR-32

Moc znamionowa

91 MW
91 MW
69 MW

25 MW

Rok zabudowy

1967
1968
1986/2003

1961

Producent

RAFAKO
RAFAKO
RAFAKO

RAFAKO

Uwagi

zgłoszony do derogacji
Kocioł w likwidacji
Kocioł fluidalno pyłowy – podstawowa jednostka produkcyjna

1.2. Turbozespoły

Aktualnie w elektrociepłowni są zainstalowane dwie turbiny o łącznej mocy zainstalowanej 36,3 MW

 
Numer turbiny Typ turbiny Moc turbiny Rok zabudowy Producent Uwagi
T1 TP 16,7 MW 1962 (1967) LANG-WĘGRY Jednostka rezerwowa
T2 TUP 19,6 MW 1965 (1968) LANG-WĘGRY Jednostka rezerwowa

1.3. Układ nawęglania

Podstawowym paliwem dla kotłów OP-130 i OR-32 (Nr 1,2,4,) jest węgiel kamienny, a dla kotła Nr 3 OF-100 węgiel brunatny. Kotły OP-130 oraz OF-100 podczas rozruchu opalane są olejem opałowym ciężkim.

Dostawy węgla brunatnego oraz węgla kamiennego, ze względów ekonomicznych realizowane są głównie frachtem morskim. Istnieje również możliwość realizacji dostaw paliwa stałego węglarkami kolei normalnotorowej. Wówczas wyładunek węgla odbywa się za pomocą żurawia bądź suwnicy i następnie za pomocą systemu taśmociągów i ładowarko-zwałowarek jest transportowany na place węglowe, bądź bezpośrednio do bunkrów węglowych kotłów. Serwis, cykliczną konserwację i naprawy urządzeń suwnicowych oraz żurawi przeładunkowych zapewnia firma Remontaż sp. z o.o.

Odpady produkcyjne - popiół i żużel w postaci pulpy są transportowane do dwóch zbiorników osadczych o kubaturze – 375.180 m3 i 357.620 m3.

1.4. Układ przygotowania wody

 Spółka zaopatruje się w wodę uzdatnioną z własnej stacji demineralizacji. Wydajność stacji w zupełności pokrywa potrzeby własne zakładu.

Stację zaprojektowano i wybudowano na wydajność 170 m3/h. Obecnie zapotrzebowanie na wodę zdemineralizowaną to ok. 60 m3/h.

Zakup wody surowej realizowany jest od lokalnego dystrybutora, pozyskującego wodę ze studni głębinowych.

Obecnie eksploatowana jest również własna studnia, z której uzupełniana jest woda w układzie hydrotransportu pulpy popiołowo-żużlowej.

1.5. Instalacje przesyłowe energii cieplnej

Energia cieplna wytwarzana w zakładzie przesyłana jest do odbiorców za pomocą trzech sieci cieplnych. Długości tych sieci wynoszą odpowiednio:

- Sieć wody gorącej 133/74°C - 2x3,1 km,
- Sieć pary 0,6 MPa - 2,9 km,
- Sieć pary 1,2 MPa - 2,1 km.

Z sieci parowych nie ma zwrotu kondensatu do elektrociepłowni.

2. Kocioł fluidalno – pyłowy OF-100

Kocioł K3 OF-100 jest obecnie podstawową jednostką produkcyjną Spółki powstałą w wyniku przeprowadzonej w latach 2001-2003 modernizacji kotła OP-140 przy zastosowaniu fluidalno - pyłowego Hybrydowego Układu Spalania (HUS).

HUS stanowi połączenie spalania fluidalnego w stacjonarnym złożu zbudowanym w leju komory paleniskowej z tradycyjnym spalaniem pyłu węglowego w jednej komorze paleniskowej z ewentualnym dodawaniem sorbentu dla zwiększenia redukcji SO2. Kocioł po modernizacji opalany jest węglem brunatnym (przed modernizacją opalany był węglem kamiennym), z możliwością spalania również węgla kamiennego i innych paliw alternatywnych, co obecnie stanowi przedmiot badań.

3. Opis ważniejszych projektów technicznych zrealizowanych przez Spółkę w ostatnich latach

Lata 2001 – 2002 Modernizacja stacji 110/15/6 kV

Modernizacja stacji sprzęgłowej zdecydowanie usprawniła wykonywanie czynności przyłączeniowych od strony głównego zasilania i wyprowadzenia mocy do sieci ŁZE S.A. Wpłynęła również na podwyższenie skuteczności działania automatyki zabezpieczeniowej. Budowa rozdzielnicy zasilanej z uzwojenia 15kV jednego z dwóch transformatorów, stwarza realne możliwości rozwoju rynku energii elektrycznej poprzez sieć PKP ENERGETYKA Sp. z o.o., a tym samym możliwości sprzedaży nadwyżek energii po korzystniejszych cenach

Lata 2001 – 2003 Modernizacja kotła OP-140 na kocioł OF-100, przy zastosowaniu układu fluidalno - pyłowego Hybrydowego Układu Spalania (HUS)

Modernizacja kotła OF-100 pozwoliła Spółce dostosować się do standardów obowiązujących w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1584). Emisje dwutlenku siarki oraz tlenków azotu zmniejszyły się w sposób znaczący i są znacznie niższe od wielkości dopuszczalnych. Ponieważ zmodernizowany kocioł stał się podstawowym źródłem energetycznego spalania paliw w Spółce, zatem jego pozytywny wpływ na środowisko, dzięki ograniczeniu czasu pracy pozostałych kotłów pyłowych, emitujących większe ilości gazów do powietrza, znacznie się zwiększy.

Przeprowadzenie przedmiotowej modernizacji pozwoliło na znaczące obniżenie kosztów zmiennych produkcji, poprzez zamianę paliwa podstawowego kotła z węgla kamiennego na tańszy węgiel brunatny, z możliwością spalania również paliw alternatywnych (biomasy), co obecnie stanowi przedmiot badań. Usługi transportowe w zakresie dostarczania węgla brunatnego świadczone są w oparciu o wieloletnie umowy i kontrakty m.in. z takimi firmami jak Grupa Raben czy Maripol.

Ponadto modernizacja umożliwiła dostosowanie podstawowej jednostki produkcyjnej pary do zmniejszonego odbioru ciepła w wodzie i parze

Lata 2002-2003 Zabudowa II- ego ciągu nawęglania w moście skośnym

Realizacji projektu zabudowy II- ego ciągu nawęglania, podyktowana była koniecznością zwiększenia dyspozycyjności i zapewnienia rezerwowania układu nawęglania